0%
0 voti, 0 media
2
Creato il

cinese 1

1 / 30

Jīntiān "Xīngqīliù”, míngtiān jìhào?

2 / 30

Jīntiān qù shàngkè le méiyǒu? Qùle, wǒ gāng _____ .

3 / 30

Wǒ _____ wǒ nǚpéngyou _____ yī̠diǎnr.

4 / 30

Nǐ _____ shénme míngzi?

5 / 30

Shànghǎi _____ Běijīng duō yuǎn ?

6 / 30

Wǒ _____ xǐhuan nǐ.

7 / 30

Nǐ shuō Hànyǔ _____ Yīngyǔ?

8 / 30

Nị̌ hǎo! Wǒmen _____ yī píng qīng dǎo píjiǔ.

9 / 30

Wǒ shì _____ rén .

10 / 30

Tā _____ shénme shíhou huì dào Shànghǎi?

11 / 30

Tā tóufa _____ de!

12 / 30

Jīntiān shì _____ hào?

13 / 30

Wǒ de lǎoshī _____ , wǒ tīngbudǒng!

14 / 30

“Fēijī piào mǎi de _____ ma?”

15 / 30

Jiā yuè fú chāoshì de dōng xī _____ guì.

16 / 30

Wǒ gāng mǎi de Iphone 6 Plus _____ tōu le.

17 / 30

Si scelga la frase corretta

18 / 30

Wǒ _____ dàxué xuéxí Hànyǔ.

19 / 30

Tāmen mǎi le yī _____ píngguǒ.

20 / 30

Si scelga la frase corretta

21 / 30

Si scelga la frase corretta

22 / 30

Si scelga la frase corretta

23 / 30

Hēi kāfēi bǐjiào _____ .

24 / 30

Shànghǎi _____ hěn lěng.

25 / 30

Zhōumò qù _____ wán?

26 / 30

Zhèlǐ _____ yǒu chāoshì ma?

27 / 30

Nǐ lái Shànghǎi _____ le?

28 / 30

_____ , Qù Tiān'ānmén Guǎngchǎng zěnme zǒu?

29 / 30

Shànggeyuè wǒ qù _____ Běijīng, Shànghǎi hé Xiānggǎng.

30 / 30

Tāmen _____ shénme shíhou lái _____?

Il tuo punteggio è

0%